HOME  

Kateřinská 10, 128 00 Praha 2
tel.: +420 775 269 292
e-mail: rafae@rafae.cz

č. účtu: 192492520/0300

 
 
 
Aktuality
   

 

Dobrý den všem,
omlouvám se Vám za chybné uvedení čísla výcviku: správně je výcvik Krizová pomoc a první psychosociální pomoc 5/2014.

Aktualizovanou výcvikovou smlouvu najdete v sekci Výcviky.

Těšíme se na Vás.

Bohumila Baštecká, odborná garantka výcviku

___________

 

Vážené návštěvnice, vážení návštěvníci, kolegyně a kolegové,

jak už jsme oznamovali, uskuteční se 4.-6. dubna 2014 první výcvikové setkání akreditovaného mezioborového výcviku krizové pomoci, první psychické pomoci, doprovázení a sebezkušenosti, který považujeme v ČR za jedinečný. Teď chceme hlavně upozornit na změnu místa: výcvik se bude konat v Doubravici nad Svitavou, nikoli v Pardubicích, jak jsme uváděli původně.
Podrobnosti včetně výcvikové smlouvy najdete v sekci Kurzy a výcviky. V případě zájmu pište vedoucí výcviku Mgr. Saše Lammelové na e-mail sasa.lucie(at)seznam.cz.

Rovněž připomínáme, že v rámci našeho širšího společenství Vám nabízíme kontakty na křesťanské poradce a terapeuty. Najdete je v nově ustavené sekci Poradenství, supervize, psychoterapie, pastorace.

Těšíme se s Vámi na shledanou při některé z příležitostí.

občanky a občané sdružení ve spolku Rafae
březen 2014

 

 

 
 
Úvodní slovo
   

Buďte odvážní a přineste něco z ovoce té země!
Nu, 13:20

Vážení přátelé, kolegové, spoluobčané,

vítáme Vás na stránkách občanského sdružení Rafae. Název sdružení pochází od slova rafaa (hebr. uzdravovat), které nacházíme ve jméně archanděla Rafaela a také ve jméně jednoho z mužů poslaných prozkoumat zaslíbenou zemi. Názvem vyjadřujeme, v co věříme: i když naše životy jsou vydané všanc náhodě, osudu, ne/štěstí, můžeme jim dávat smysl zvídavostí a odvahou a dodávat pevnosti opřením se o sebe i o to, co nás přesahuje.

Zabýváme se neštěstími a krizemi, připraveností na ně a jejich zvládáním. Podporujeme v tomto směru vzdělávání a vytváření mezilidských sítí, nabízíme kurzy, výcviky, materiály, příležitosti k setkávání. Opíráme se přitom o níže uvedené hodnoty.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Daniela Gabrielová, Petra Hálková, Bohumila Baštecká
Za občanské sdružení Rafae

 

HODNOTY O. S. RAFAE

• Ve vztahu k sobě

Svébytnost
Každý jsme jiný a každý z nás se nějak angažuje pro věc, která nás spojuje.
Vážíme si svébytných životních zkušeností a způsobů, jakými lidé zvládají ohrožující zátěž a nepřízeň osudu.
Podporujeme dovednost oddělit svoji zkušenost, prožitek a přesvědčení od toho, co zažil, prožívá a co si myslí druhý.
Učíme jen to, co sami z praxe známe, a učíme se od lidí, kteří mají odlišné praxe.

Přirozenost
Chceme si zachovat zdravý rozum a domlouvat se – i v odborných otázkách – přirozeným jazykem. Vyhýbáme se psychopatologické hantýrce a dalším způsobům získávání nadvlády nad druhými.
Uznáváme, že přednost má praktická pomoc.

• Ve vztahu k druhým

Spolupráce - propojování
Věříme, že ve spolupráci a v propojování lidí s lidmi spočívají téměř nevyčerpatelné zdroje a že lidé jsou si schopni pomoci sami a navzájem, zvláště pokud vědí, že sami nejsou.
Podporujeme společenství (komunity) a povzbuzujeme citlivost lidí na neštěstí (= na situaci druhého).
Pracujeme týmově.

Otevřenost
Jsme přesvědčeni, že otevřené zacházení s informacemi včetně možnosti uznat chybu tvoří základ spolupráce – vzájemné znalosti a uznalosti.
Otevřenost k jinakosti je pro nás příležitostí k rozvoji.

• Ve vztahu ke světu

Rozvoj
Usilujeme o to, aby se lidskost a profesionalita navzájem podporovaly, a věříme, že odborná setkávání s druhými pro to vytvářejí příležitost.
Jsme přesvědčeni, že krize výsledně mohou lidi i společenství posilovat. Chceme k tomu přispívat.

Přesah
Úctu k tomu, co je větší a silnější než člověk sám – ať je to smrt, láska nebo poslání – považujeme za základ lidství.
Chceme povzbuzovat vděčnost a naději.
 
Spolupracující instituce:   Psychosociální intervenční tým ČR, České sdružení obětí dopravních nehod, Občanské sdružení Dlouhá cesta